Бања Лука: Влада РС продужила Одлуку о примјени одредаба општег колективног уговора

Vlada Republike Srpske

Влада Републике Српске донијела је данас, 30.05.2016. године, на 13. посебној сједници одржаној у Бањој Луци, Одлуку о измјени Одлуке о примјени одредаба Општег колективног уговора.
У Одлуци о примјени одредаба Општег колективног уговора, број 04/1-012-2-907/16 („Слубени гласник Републике Српске“, број 35/16) у тачки 1 датум: „30.05.2016. године“ замјењује се датумом: „30.06.2016. године“.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Влада Републике Српске је дана 28.04.2016. године донијела Одлуку о примјени одредаба опшег колективног уговора до 30.05.2016. године, која је објављена у Службеном гласнику Републике Српске број: 35/16 од 28.04.2016.године.
Имајући у виду да у периоду продужења примјене Општег колективног уговора није дошло до закључивања новог Општег колективног уговора, било је потребно донијети одлуку о продужењу примјене Општег колективног уговора за још 30 дана, како би се у том периоду закључио нови Општи колективни уговор.
С обзиром да од примјене ове одлуке зависи остваривање права по основу рада свих запослених радника у Републици Српској, а што представља општи интерес, предлаже се да предложена одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику, односно да се примијени од дана престанка петходне одлуке о примјени одредаба опшег колективног уговора, како не би дошло до настанка правне празнине и несигурности, у складу са чланом 44. став 2. Закона о Влади Републике Српске.