Нови Град: Оглас за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди”

Novi Grad Grb

ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Комисија за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ за 2015. годину

На основу члана 11. Правилника о додјели признања „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ („Службени гласник Општине Нови Град“, број 8/16), Рјешења начелника општине о именовању чланова Комисије за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ број 01-052-208/16 од 27. 05. 2016. г., Комисија за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ за 2015. годину о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди
општине Нови Град”за 2015. годину

Комисија за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ за 2015. годину, организује додјелу сљедећих признања:
• „Плакета Општине Нови Град „Најуспјешнији у привреди општине“,
• „Захвалница“ за остварене резултате и доприносе развоју привреде општине.
Признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ се додјељује привредним друштвима за резултате остварене у претходној години, у четири категорије с обзиром на величину привредног друштва и то:
• за најуспјешније микро привредно друштво;
• за најуспјешније мало привредно друштво;
• за најуспјешније средње привредно друштво;
• за најуспјешније велико привредно друштво.
Признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ се додјељује самосталним предузетницима и регистрованим пољопривредним произвођачима за резултате остварене у претходној години без обзира на њихову величину.
Признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ може се додјелити привредним субјектима за резултате остварене у претходној години у сљедећим областима дјелатности:
– Прерађивачка индустрија,
– Пољопривреда,
– Саобраћај и везе,
– Трговина, туризам и угоститељство,
– Занатско-производне и услужне дјелатности,
– Јавна предузећа и установе, (здравство, шумарство, комунална предузећа, услужна предузећа и установе, информисање и слично).
Признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ може се додјелити привредним субјектима:
– за највећи допринос у развоју запошљавања,
– за највећи остварен извоз,
– за најуспјешнију (највећу) инвестицију у општини Нови Град,
– за најбољу иновацију,
– за најуспјешнијег младог привредника (до 35 година старости).
Пријаву за признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ могу поднијети привредни субјекти, Одјељење за привреду и пољопривреду Општинске управе и начелник општине Нови Град.
Пријаве са потребним прилозима се подносе на обрасцу који се може добити у Одјељењу за привреду и пољопривреду Општинске управе Општине Нови Град или скинути са званичне интернет странице Општине Нови Град на адреси www.opstina-novigrad.com.
Прилози, које је потребно доставити уз пријаву, су сљедећи:
• за привредна друштва копија важећег рјешења о регистрацији од надлежног привредног суда, за предузетнике рјешење о регистрацији оснивања предузетника од Општине Нови Град, односно за пољопривредне произвођаче потврда о регистрацији од АПИФ-а;
• за привредна друштва копија биланса стања и биланса успјеха, копије годишњих пријава пореза на доходак на обрасцима 1004, 1005 и 1006;
• остала документација којом се потврђују подаци наведени у пријави.
Пријаве се подносе најкасније до 21. 06. 2016. године поштом на адресу: Oпштина Нови Град, Комисија за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“, Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град или непосредно на инфо пулту Општинске управе.
Све информације се могу добити у Одјељењу за привреду и пољопривреду, на телефон 052/720-451 или путем е-маил адресе: ozp@opstina-novigrad.com.

Број: 01-052-208/16
Датум: 06. 06. 2016. године.