ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО је веома битно за укупан економски развој с обзиром на то да предузетнице стварају нове послове за себе али и за друге, омогућавају друга рјешења у менаџменту, организацији и рјешавању проблема, као и искориштавању предузетничких могућности. Међутим, оне и даље чине мањину предузетника. Постоји одређена дискриминација жена у пословању, а предузетнице чешће оснивају и воде предузећа у областима које се сматрају „мање битним“ за економски раст и развој (малопродаја, услуге, образовање и друго) у односу на област производње и високих технологија. Предузетништво жена је битно и за улогу жене у друштву јер се жене, осим пословних, сусрећу и са другим препрекама као што је усклађивање породичних и пословних обавеза, препреке при посједовању имовине и уговарању, као и приликом запошљавања и самозапошљавања.

Учешће жена у привреди Републике Српске је видљиво из чињенице да је око 30% субјеката било у власништву жена, те да је учешће жена у укупном броју запослених око 40% укупног броја запослених. У претходном периоду предузетништво жена је препознато као веома значајно, те су у оквиру коморског система формирани Савјети за женско предузетништво при подручним коморама и Савјет за женско предузетништво Привредне коморе Републике Српске у циљу унапређења заступљености и статуса жена у области предузетништва, предлагања законских рјешења и мјера, повезивања предузетница, обезбјеђивања потребних информација, развоја пројеката, предлагања стручног образовања и примјене принципа равноправности полова.

 

zensko-preduzetnistvo

Стратегија развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Стратегију развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године и пратећи Акциони план 10. октобра 2019. године.

Потреба за доношењем овог документа указала се због чињенице да жене заузимају значајно мјесто у привреди, али и да идаље постоје одређене препреке када су у питању жене предузетнице.

Израдом Стратегије дефинисани су основни циљеви, активности, носиоци развоја предузетништва жена, рокови и средства неопходна за подршку женама предузетницама, чијом реализацијом ће се остварити сљедећи стратешки циљеви развоја у периоду од 2019. до 2023. године: јачање конкурентности пословних субјеката које покрећу и воде предузетнице; унапређење доступности и привлачниости предузетништва и пословања за жене; додатна подршка специфичних области предузетништва жена.

Први стратешки циљ обухвата програме финансијске подршке, те сртучну подршку и подршку умрежавању  и у удруживању жена. Други стратешки циљ односи се на реализацију програма прилагођавања регулаторног оквира предузетништву жена, програма индиректне подршке.