Бања Лука: Јавни позив за продају покретне имовине у Пословној зони „Рамићи“

Данас је расписан јавни позив за продају покретне имовине: алата, лежајева и основних средстава из алатнице у Пословној зони „Рамићи – Бања Лука“, прибављањем писаних понуда.
Списак покретне имовине са цијенама по ставкама доступан је на интернет страници Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba), у канцеларији Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање ул. Краља Алфонса XIII бр. 1 (преко пута „Цитаделе“ 1. спрат) и на портирници Пословне зоне „Рамићи – Бања Лука“.
Покретна имовина се продаје у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.
Право учешћа имају сва домаћа и страна правна и физичка лица, која доставе понуде, непосредно или путем поште, у року утврђеном овим јавним позивом.
Понуде са потребном документацијом потребно је доставити до 27. јула, и то поштом или лично у затвореној коверти с назнаком „Понуда за куповину покретне имовине – не отварај“ на адресу Градске управе Града Бања Лука, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање (Трг српских владара број 1), у року од 15 дана од дана објаве јавног позива.
Све додатне инфорамције могу се добити у просторијама Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање – Одсјек за сарадњу са инвеститорима и пословну зону, путем броја телефона: 051/220-280.

Јавни позив и списак покретне имовине са цијенама по ставкама погледајте овдје.

извор: Град Бања Лука