Пале: Јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у општини Пале за 2021. годину

I

Расположива средства у износу од 40.000,00 КМ ће се усмјерити за развој пољопривреде у општини Пале за 2021. годину.

II

Расподјела подстицајних средстава односи се на:

 1. Подстицање набавке пољопривредне механизације у максималном износу до 2.500,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне вриједности набавке. Набавка једноосовинских погонских машина: мотокултиватори, мотокосачице, мотокопачице (самоходне ротокопачице), као и пољопривредне машине сличне намјене. Укупан износ субвенције за ову подмјеру износи 25.000,00 КМ, и
 2. Подстицање набавке пољопривредних прикључака и опреме за пољопривреду у максималном износу до 1.000,00 КМ по кориснику, односно до 50% од укупне вриједности набавке. Набавка прикључне механизације за мотокултиваторе (фреза, плуг, обртни плуг, загртач, прскалице, косе, сакупљачи сијена, вучне и карданске приколице, као и слична прикључна механизација), набавка прикључне механизације за двоосовинске тракторе (плугови, фрезе, тањираче, дрљаче, приколице, прскалице, као и прикључна механизација сличне намјене и слична прикључна механизација), као и друге опреме за пољопривреду. Укупан износ субвенције за ову подмјеру износи 15.000,00 КМ.

III

Право на подстицајна средства имају корисници, правна и физичка лица која имају пребивалиште и обављају пољопривредну дјелатност на територији општине Пале.

Подносилац захтјева може, за вријеме трајања овог јавног позива, конкурисати само са једним захтјевом. Подржава се набавка искључиво нове погонске и прикључне механизације.

IV

Потребна документација уз захтјев за додјелу средстава:

 • Попуњен Захтјев за додјелу средстава;
 • ЦИПС – ова потврда о пребивалишту на подручју општине Пале;
 • Предрачунска вриједност набавке (уколико набавка није реализована);
 • Доказ да је набавка плаћена (уколико је набавка реализована у 2021. години):
 • фискални рачун са отпремницом из текуће године,
 • у случају жиралног плаћања (плаћања преко рачуна): овјерен вирман (уплатница) о преносу средстава добављачу и овјерена фактура (рачун) са отпремницом;
 • Потврда о чланству у пољопривредном удружењу (само за чланове удружења);
 • Копија личне карте;
 • Посједовни лист или уговор о закупу земље или изјава о кориштењу земље;
 • Кућна листа и потврда о запослењу и доказ о примањима свих чланова домаћинства или потврда о незапослености из бироа за запошљавање;
 • Потврда да корисник припада категоријама: породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца Војске Републике Српске и потврда Завода за запошљавање да се налази на евиденцији завода (само за лица која припадају овим категоријама);
 • Потврда АПИФ-а о регистру пољопривредног газдинства (за лица која имају регистровану дјелатност у АПИФ-у).
 • Изјава да предметна пољопривредна механизација, прикључци и опрема неће бити отуђени у року од 5 година од момента одобравања подстицајних средстава,
 • Копија текућег рачуна или уговор са банком о отварању и вођењу текућег рачуна на који ће се исплатити средства;

Подносилац захтјева одговара за тачност података и документације за остваривање права на подршку. Набављена механизација и опрема не смију бити отуђени 5 година од момента одобравања подстицајних средстава. Општина Пале задржава право провјере реалности и основаности приказаних трошкова.

Корисници (пољопривредници) који су остварили право на кориштење подстицајних средстава у 2020. години, немају право на кориштење подстицајних средстава у 2021. години.

V

Образац захтјева за одобравање подршке за набавку пољопривредне механизације и прикључака се преузимају у канцеларији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Пале, гдје се можете обратити за додатне информације у вези потребне документације и самог програма.

Након попуњавања пријаве исту је заједно са траженом документацијом, потребно доставити лично или путем поште на адресу општине Пале, Романијска 15, 71 420 Пале са назнаком за „Јавни конкурс  за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у општини Пале за 2021. годину“.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине Пале и на званичној интернет страници Општине: https://www.pale.rs.ba., а рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу, односно до коначног утрошка средстава.

VI

План утрошка средстава наведен у програму није коначан и могућа је прерасподјела средстава из једне компоненте у другу, у складу са потребама потенцијалних корисника које они буду исказали.

– Изјава-пољопривреда-2021. – преузмите документ
– Захтјев-пољопривреда-2021. – преузмите документ