Станари: Продаја непокретности у пословној зони „Термоелектрана“

Право учествовања у поступку лицитације имају домаћи и страни привредни субјекти (по принципу реципроцитета) који могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини – који обављају производну дјелатност.
Лицитација ће бити одржана дана 10.10.2023. године у 9:00 часова у сали Скупштине општине Станари.
Сваким радним даном од 8 до 14 часова заинтересована лица могу извршити увид у документацији о непокретностима у канцеларији бр. 28. Општинске управе Станари и разгледати предметне непокретности. Информације се могу добити и путем телефона 053/201-810 – Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
Понуђачи су дужни уз пријаву за лицитацију доставити:
– актуелни извод из судског регистра, оргинал или овјерена копија,
– копију личне карте законског заступника,
– пуномоћ уколико правно лице заступа пуномоћник и копију личне карте пуномоћника,
– доказ о уплати кауције.
Пријаве се могу подносити до 8 часова 10.10.2023. године.
Извор: Општина Станари