Усвојена Стратегија развоја малих и средњих предузећа РС 2016-2020

Народна скупштина Републике Српске је у наставку 14. сједнице, одржане од 18-20.10.2016.године, усвојила Стратегију развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020.године.
Циљ доношења Стратегије је подршка стварању нових и развоју постојећих малих и средњих предузећа (МСП), повећањe броја запослених, подршка стварању предузетничке инфраструктуре за потребе МСП, побољшање предузетничког образовања, доношењe квалитетних прописа за МСП, обезбјеђење приступа финансијама, те едукацију и промоцију МСП.
Документ је усклађен са Европским актом за мала и средња предузећа (Small business act).
Стратегија се састоји из неколико поглавља која се односе на макроекономске и статистичке показатеље, SWOT анализу, визију,  стратешке циљеве, програме и активности и акциони план за провођење исте.
Основни стратешки циљеви предвиђени Стратегијом су: јачање конкурентности МСП, подршка стварању повољног пословног окружења за МСП, те стимулисање развоја и промоције предузетништва и  предузетничких вјештина.