Бања Лука: Обавезна ревизија финансијских извјештаја

Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15) обавеза ревизије финансијских извјештаја поред субјеката од јавног интереса, прописана је и за велика правна лица. Критеријуми за разврставање: просјечан број запослених, укупан годишњи приход и просјечна вриједност послопвне имовине утврђена на дан сачињавања финансијских извјештаја у пословној години, прописани су чланом 5. наведеног закона. Управа правног лица на дан сачињавања финансијских извјештаја самостално врши разврставање и тако добијене податке користи за наредну пословну годину. Обавјештавање о разврставању у одговарајућу категурију правна лица достављају Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бања Лука, уз годишње финансијске извјештаје, која је дужна да исто верификује и потврди величину правног лица.

Сви обвезници ревизије финансијских извјештаја су дужни да уговор о ревизији закључе најкасније 30. септембра пословне године за коју се припремају финансијски извјештаји који су предмет ревизије. Закључување уговора о ревизији након наведеног рока  је у супротности са одредбама члана 39. став 3. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске и санкционисано је као прекршај према члану 64. наведеног закона.

С тим у вези подсјећамо све обвезнике ревизије финансијских извјештаја да благовремено започну активности ради закључивања уговора о ревизији у Законом прописаном року.

Извор: Пореска управа РС