Banja Luka: Obavezna revizija finansijskih izvještaja

Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15) obaveza revizije finansijskih izvještaja pored subjekata od javnog interesa, propisana je i za velika pravna lica. Kriterijumi za razvrstavanje: prosječan broj zaposlenih, ukupan godišnji prihod i prosječna vrijednost poslopvne imovine utvrđena na dan sačinjavanja finansijskih izvještaja u poslovnoj godini, propisani su članom 5. navedenog zakona. Uprava pravnog lica na dan sačinjavanja finansijskih izvještaja samostalno vrši razvrstavanje i tako dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu. Obavještavanje o razvrstavanju u odgovarajuću kateguriju pravna lica dostavljaju Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge a.d. Banja Luka, uz godišnje finansijske izvještaje, koja je dužna da isto verifikuje i potvrdi veličinu pravnog lica.

Svi obveznici revizije finansijskih izvještaja su dužni da ugovor o reviziji zaključe najkasnije 30. septembra poslovne godine za koju se pripremaju finansijski izvještaji koji su predmet revizije. Zaključuvanje ugovora o reviziji nakon navedenog roka  je u suprotnosti sa odredbama člana 39. stav 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i sankcionisano je kao prekršaj prema članu 64. navedenog zakona.

S tim u vezi podsjećamo sve obveznike revizije finansijskih izvještaja da blagovremeno započnu aktivnosti radi zaključivanja ugovora o reviziji u Zakonom propisanom roku.

Izvor: Poreska uprava RS