Banja Luka: Donesena Uredba o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine

Vlada Republike Srpske usvojila je na 119. sjednici održanoj 28.04.2021. godine Uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 39/21), kojom se uređuju korisnici sredstava za pružanje direktne podrške Kompenzacionog fonda Republike Srpske, uslovi za dodjelu sredstava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine.

Pravo na dodjelu sredstava ima poslovni subjekt ili preduzetnik koji ima registrovano sjedište u Republici Srpskoj i koji obavlja djelatnost koja je zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije bila zabranjena u periodu dužem od pet dana, počev od 4. marta 2021. godine.

Pored ovih uslova, poslovni subjekt ili preduzetnik koji posluje u okviru trgovačkog centra obavezan je da ispunjava i dodatni uslov koji podrazumijeva da u periodu od 26. marta do 29. marta 2021. godine nije imao evidentiran promet putem fiskalne kase.

Sredstva se odobravaju poslovnom subjektu ili preduzetniku za svakog radnika koji je na dan 31. mart 2021. godine registrovan u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa na puno radno vrijeme, u skladu sa podnesenom poreskom prijavom poreza na dohodak od ličnih primanja i doprinosa za mart 2021. godine. Poslovnim subjektima i preduzetnicima kojima je rad bio zabranjen u periodu dužem od pet, a kraćem od 15 dana sredstva po radniku odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir prijavljenog poreza i doprinosa na lična primanja radnika za mart 2021. godine, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak.

Poslovnim subjektima i preduzetnicima koji su po osnovu zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije u potpunosti imali zabranu obavljanja djelatnosti u periodu dužem od 15 dana u kontinuitetu, počev od 4. marta 2021. godine, sredstva po radniku odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir njegove prijavljene plate, poreza i doprinosa koji se plaćaju na tu platu za mart 2021. godine.

Postupak dodjele sredstava sprovodi nadležno ministarstvo u čijem djelokrugu poslova su djelatnosti poslovnog subjekta ili preduzetnika.

Izvor: INVEST SRPSKA