ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO je veoma bitno za ukupan ekonomski razvoj s obzirom na to da preduzetnice stvaraju nove poslove za sebe ali i za druge, omogućavaju druga rješenja u menadžmentu, organizaciji i rješavanju problema, kao i iskorištavanju preduzetničkih mogućnosti. Međutim, one i dalje čine manjinu preduzetnika. Postoji određena diskriminacija žena u poslovanju, a preduzetnice češće osnivaju i vode preduzeća u oblastima koje se smatraju „manje bitnim“ za ekonomski rast i razvoj (maloprodaja, usluge, obrazovanje i drugo) u odnosu na oblast proizvodnje i visokih tehnologija. Preduzetništvo žena je bitno i za ulogu žene u društvu jer se žene, osim poslovnih, susreću i sa drugim preprekama kao što je usklađivanje porodičnih i poslovnih obaveza, prepreke pri posjedovanju imovine i ugovaranju, kao i prilikom zapošljavanja i samozapošljavanja.

Učešće žena u privredi Republike Srpske je vidljivo iz činjenice da je oko 30% subjekata bilo u vlasništvu žena, te da je učešće žena u ukupnom broju zaposlenih oko 40% ukupnog broja zaposlenih. U prethodnom periodu preduzetništvo žena je prepoznato kao veoma značajno, te su u okviru komorskog sistema formirani Savjeti za žensko preduzetništvo pri područnim komorama i Savjet za žensko preduzetništvo Privredne komore Republike Srpske u cilju unapređenja zastupljenosti i statusa žena u oblasti preduzetništva, predlaganja zakonskih rješenja i mjera, povezivanja preduzetnica, obezbjeđivanja potrebnih informacija, razvoja projekata, predlaganja stručnog obrazovanja i primjene principa ravnopravnosti polova.

 

zensko-preduzetnistvo

Strategija razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine i prateći Akcioni plan 10. oktobra 2019. godine.

Potreba za donošenjem ovog dokumenta ukazala se zbog činjenice da žene zauzimaju značajno mjesto u privredi, ali i da idalje postoje određene prepreke kada su u pitanju žene preduzetnice.

Izradom Strategije definisani su osnovni ciljevi, aktivnosti, nosioci razvoja preduzetništva žena, rokovi i sredstva neophodna za podršku ženama preduzetnicama, čijom realizacijom će se ostvariti sljedeći strateški ciljevi razvoja u periodu od 2019. do 2023. godine: jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata koje pokreću i vode preduzetnice; unapređenje dostupnosti i privlačniosti preduzetništva i poslovanja za žene; dodatna podrška specifičnih oblasti preduzetništva žena.

Prvi strateški cilj obuhvata programe finansijske podrške, te srtučnu podršku i podršku umrežavanju  i u udruživanju žena. Drugi strateški cilj odnosi se na realizaciju programa prilagođavanja regulatornog okvira preduzetništvu žena, programa indirektne podrške.