Danube4Seecosystem – Unapređivanje razvoja socijalne ekonomije angažovanjem lokalnih vlasti u ekosisteme podrške društvenim preduzećima za inkluzivnije tržište rada u Dunavskoj regiji

Projekat “Danube4SEecosystem – Unapređivanje razvoja socijalne ekonomije angažovanjem lokalnih vlasti u ekosisteme podrške društvenim preduzećima za inkluzivnije tržište rada u Dunavskoj regiji“ finansiran je u okviru Prvog poziva Programa Dunavske regije 2021-2027. godine, Programski prioritet 3 – Društvenija Dunavska regija, Specifičan cilj 3.1. Dostupna, inkluzivna i efikasnija tržišta rada.

 

Glavni cilj projekta: zajednički razvoj inspirativnih politika za društvena preduzeća uključivanjem lokalnih nivoa vlasti u ekosistem podrške društvenim preduzećima da bi se unaprijedilo inkluzivno zapošljavanje u Dunavskoj regiji uz podršku održivom poslovanju društvenih preduzeća i povećanja njihove uloge u zapošljavanju na nivou naselja i regija.

Specifični ciljevi:

 • razvoj javnih politika na lokalnom nivou za podršku ekosistemu društvenih preduzeća u Dunavskoj regiji
 • podsticanje otpornosti, upravljanja inovativnim znanjem i vještinama u ekosistemu društvenih preduzeća u Dunavskoj regiji
 • unapređenje transnacionalne saradnje i koordinacija socijalne ekonomije u  ekosistemu.

 

Period implementacije: 01.01.2024. – 30.06.2026. godina

 

Ukupan budžet projekta: 1.883.344,50 evra. Budžet Razvojne agencije Republike Srpske je 155.182,50 evra. Doprinos Agencije u projektu je 20% – 31.036,50 evra.

 

Projektni konzorcijum:

 • Vođa projekta: Regionalna razvojna agencija Južne Muntenije (Rumunija)
 • CDDA  – Centralna dunavska neprofitna razvojna agencija (Mađarska)
 • SBA – Poslovna agencija Slovačke
 • PIREDEA – Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (Hrvatska)
 • RERA – Razvojna agencija Južne Bohemije (Češka)
 • ZSI – Centar za društvene inovacije (Austrija)
 • CCIS – Privredna komora Srbije
 • RARS – Razvojna agencija Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)
 • ATS – Sistemi napredne tehnologije (Rumunija)

 

Pridruženi strateški partneri:

 • Neprofitna civilna organizacija (Mađarska)
 • Regionalno udruženje nacionalne mreže lokalnih akcionih grupa u Južnoj Bohemiji (Češka)
 • Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)
 • Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke Republike
 • Privredna komora Dambovita (Rumunija)
 • Privredna komora Budimpešte (Mađarska)
 • Udruženje Kemence (Mađarska)
 • Asocijacija investitora za društveni uticaj (Mađarska)
 • Asocijacija komuna Rumunija

 

Očekivani rezultati projekta:

Projekat ,,Danube4SEecosystem’’ baviće se izazovima u Dunavskoj regiji razvijanjem politike i pravnih okvira radi stvaranja pogodnog okruženja za razvoj socijalne ekonomije. U okviru projekta biće razvijene pametne i koordinisane javne politike (strategija za ekosistem socijalne ekonomije i akcioni plan) koje će biti testirane u 5 država na 5 tema. Projektni partneri će prenijeti rezultate testiranja kreatorima politika i zastupnicima Strategije EU za Dunavski region (EUSDR) tako što će organizovati 3 partnerska dijaloga sa predstavnicima vlasti u cilju poboljšanja postojećih i budućih politika u Dunavskoj regiji koje će podržati jedinice lokalne samouprave da sistematski održe funkcionisanje i razvoj društvenih preduzeća na njihovoj teritoriji sa fokusom na preduzeća koja uključuju marginalizovane grupe na tržište rada.

 

Takođe, projekat će poboljšati otpornost i oporavak socijalne ekonomije, ojačati njene vještine i kapacitete, povećati saradnju sa lokalnim javnim vlastima i interesnim grupama tako što će provoditi obuke koje koriste minimalne uslove kvalifikacije, kao i umrežavanjem i organizovanjem radionica.

 

Projekat D4SEE podstiče saradnju socijalne ekonomije i ekosistema stvaranjem Mreže Dunavske socijalne ekonomije i testiranjem strategije kroz implementaciju 5 pilot programa u 5 zemalja  što će dovesti do 15 sporazuma o saradnji. Rezultati pilot programa postaće sastavni dio D4SEE Metodologije za podršku socijalnoj ekonomiji za primjenu rješenja na modelima saradnje u socijalnoj ekonomiji. Stečeno znanje prenosiće se kroz 3 transnacionalne radionice za transfer znanja i nacionalne radionice za transfer. Mreža Dunavske socijalne ekonomije, koju čini 115 interesnih grupa sa ovog područja, osiguraće prenosivost rezultata projekta i jačanje veza sa ekosistemom socijalne ekonomije u Dunavskoj regiji.

 

Kao rezultat implementacije projekta, novorazvijena rješenja će da odgovaraju potrebama i izazovima koji se odnose na potrebe i izazove u partnerskim zemljama:

 • 2 alata za procjenu stanja u sektoru socijalne ekonomije u Dunavskoj regiji,
 • DS4SEE Program za izgradnju kapaciteta za održive i otpornije socijalne ekonomije i lokalni akcioni planovi, zasnovan na mikroučenju,
 • Inovativna i inkluzivna 4SEE digitalna platforma za društveno preduzetništvo (svi izvori su besplatni, objavljeni kao otvoreni obrazovni izvori (OER)),
 • Program Danube4SEecosystem za efikasan mentoring trening,
 • Metodologija podrške socijalnoj ekonomiji za primjenu rješenja na modelima saradnje za društvena preduzeća,
 • D4SEE Strategija za inkluzivni ekosistem socijalne ekonomije,
 • Mreža Dunavske socijalne ekonomije.

 

Kroz projekat Danube4SEecosystem (D4SEE), konzorcijum, pridruženi strateški partneri i interesne grupe zajedničkim zalaganjem težiće da razviju inspirativne politike za društvena preduzeća uključivanjem lokalnih vlasti u ekosistem podrške društvenim preduzećima da bi podstakli inkluzivno zapošljavanje u Dunavskoj regiji kroz podršku održivom poslovanju društvenih preduzeća.

Više informacija o projektu, može se pronaći na zvaničnoj interent stranici projekta: https://interreg-danube.eu/projects/danube4seecosystem