Novi Grad: Javni poziv za dodjelu novčanih podsticaja za mala i srednja preduzeća

Program dodjele novčanih podsticaja za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) sprovodi Opština Novi Grad, na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za uapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća.

CiLj dodjele podsticajnih sredstava za unapređenje poslovanja MSP-a  je davanje podrške projektima privrednih društava i preduzetnika, radi povećanja produktivnosti i jačanja konkurentnosti.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv, u okviru registrovane djelatnosti, odnosno u skladu sa uslovima i kriterijumima, imaju privredni subjekti koji imaju status MSP-a, a to su privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici.

Predmet dodjele podsticajnih sredstava je projekat koji privredni subjekti prijavLjuju na Javni poziv na odgovarajućem obrascu a koji obuhvata aktivnosti koje su počele u toku kalendarske godine u kojoj se raspisuje javni poziv za dodjelu podsticaja i okončavaju se najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine.

PrihvatLjiva su sva ulaganja u proizvodnu opremu, mašine i/ili alate neophodne za proizvodni proces, kod troškova nastalih od 01.01. do 31.12. tekuće kalendarske godine.

Prema stepenu završenosti projekti mogu biti:

  • Realizovan (završeni projekat) podrazumjeva da su projektne aktivnosti završene do dana podnošenja prijave na javni poziv;
  • Projekat čija je realizacija u toku, koji podrazumjeva da su projektne aktivnosti počele, ali nisu završene do dana podnošenja prijave na javni poziv;
  • Novi projekat, koji podrazumjeva da projektne aktivnosti nisu počele do dana podnošenja prijave na javni poziv.

Korisnici mogu aplicirati samo sa jednim projektom.

Podnosilac prijave mora da ispunjava sLjedeće uslove:

  • da ima poslovno sjedište na području opštine Novi Grad,
  • da na dan raspisivanja javnog poziva ima najmanje tri zaposlena radnika, ukLjučujući i vlasnika ako se radi o samostalnom preduzetniku,
  • nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza i obaveza po osnovu doprinosa i neisplaćenih plata i drugih primanja, niti obaveza po osnovu indirektnih poreza,
  • nema dospjelih, a neizmirenih dugovanja prema budžetu Opštine,
  • da je u toku prethodne poslovne godine poslovao sa pozitivnim finansijskim rezultatom,
  • da je obezbjedio vlastito finansijsko učešće u minimalnom iznosu od 25% od ukupne vrijednosti predloženog projekta (bez PDV-a).

Kompletan tekst Javnog poziva, Obrazac prijave na Javni poziv, Obrazac Izjave o primLjenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima, Obrazac izjave odgovornog lica privrednog subjekta, da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticajnih sredstava nije već podržan iz Budžeta Republike Srpske ili programa drugih državnih institucija i Obrazac za izvještaj o realizaciji projekta se mogu dobiti u OdjeLjenju za privredu i poLjoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad, slanjem upita na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili skinuti sa zvanične internet stranice Opštine: www.opstina-novigrad.com.

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava se sa kompletnom dokumentacijom dostavLja poštom ili lično na info pult Opštine u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Novi Grad, Prijava za podsticajna sredstva za MSP,  Komisija za realizaciju podsticaja za MSP, Petra Kočića 2, Novi Grad.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavLjivanja Javnog poziva (do 25. novembra 2022. g.). Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti na linku OVDJE.