Novi Grad: Priprema zemljišta u industrijskoj zoni za nove investicije

Opština Novi Grad trenutno radi na pripremi zemljišta u trećem dijelu industrijske zone Poljavnice za nove investicije. Opština je završila proceduru izrade idejnog projekta, a trenutno je u fazi izrade glavnog projekta industrijske zone, nakon čega će se pristupiti i izgradnji neophodne infrastrukture.

Površina tog proširenog dijela zone biće 38 hektara, kaže Vesna Đukanović, šef Odsjeka za upravljanje razvojem u opštini Novi Grad.

– Odlukom o osnivanju Industrijske zone Poljavnice i Predinvesticionom studijom opravdanosti izgradnje za industrijsku zonu Poljavnice, predviđena je izgradnja moderne industrijske zone na zemLjištu ukupne površne 75 ha. Regulacionim planom Industrijske zone PoLjavnice obuhvaćena je površina od oko 17 ha, a ovim planom su definisani svi relevantni urbanističko-regulativni elementi za buduću izgradnju, rekonstrukciju i plansko uređenje prostora koji on obuhvata – ističe Đukanović.

Industrijska zona Poljavnice smještena je na rubnom dijelu grada, između rijeke Une i magistralnog pravca M14 – dionica Kozarska Dubica-Kostajnica- Novi Grad-Bihać, a udaljena je 4 kilometra, nizvodno rijekom Unom, od centra Novog Grada.

Granični prelaz za žeLjeznički saobraćaj za međunarodni prevoz putnika, vozila i robe (Dobrljin, BiH – Volinja, HR) nalazi se na udaLjenosti od 15 km, a granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika (Novi Grad, BiH – Dvor, HR) na udaLjenosti od 4 km.

Trenutno, u Industrijskoj zoni Poljavnice djeluje 30 privrednih subjekata, koji ukupno zapošljavaju oko 350 radnika. Djelatnosti koje preovladavaju u zoni su tekstilna, drvoprerađivačka i metalna industrija, građevinarstvo, saobraćaj i skladištenje.

Iako postoji određena infrastruktura u području industrijske zone – pristupni asfaltirani put, elektroenergetska mreža, telekomunikaciona mreža, sistem vodosnabdijevanja, ona trenutno ne zadovoljava potrebe industrijskih subjekata koji djeluju na ovom području, a takođe ne pruža adekvatne uslove za planirano proširenje zone.

– Prema predinvesticionoj studiji, projekat uređenja i razvoja Industrijske zone Poljavnice ukLjučuje ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu – pripremne aktivnosti, vodovod, EE infrastruktura, kanalizacija, prečistač, saobraćajna infrastruktura, TT infrastruktura, zaštitni zid pored rijeke Une, nadzor, te ulaganja u kratkotrajnu imovinu – održavanje i marketing – navode iz Opštinske uprave.

Za daljnji razvoj industrijske zone i unapređenje poslovanja privrednih subjekata u zoni, neophodno je izvršiti izgradnju komunalne i saobraćajne infrastrukture, te riješiti imovinsko-pravne odnose za dio zemljišta na kojem se planira proširenje zone.

Osnovni zadatak projekta je fazna izgradnja zone Poljavnice, savremene, perspektivne poslovne zone Poljavnice, obuhvata u prvoj fazi cca 2,0 ha.

Izvor: ba.ekapija.com