Banja Luka: Javni poziv za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga

Na osnovu Programa rada sa finansijskim planom Agencije za 2021.godinu, Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje:

JAVNI POZIV za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“

Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Mogućnost prijave imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srpske.

Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija, dostupni su na veb stranici Agencije http://www.rars-msp.org.

Rok za podnošenje prijava je 19.11.2021. godine do 1600 časova.

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom, ili lično na adresu: Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za učešće u projektu Mreža konsultanata, ne otvarati prije sastanka Komisije“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 20.000,00 KM.

UPUTSTVO

OBRAZAC ZA PRIJAVU

IZJAVA ZA PARTNERSTVO

UPITNIK O OČEKIVANIM UTICAJIMA

REFERENCE