Banja Luka: Prilika preduzećima za uvođenje cirkularne i zelene ekonomije u poslovanje

DIH ONEX uspješno je počeo sa implementacijom EU Interreg dunavskog projekta Cirkularni inovacioni hab (CI-Hub).

Opšti cilj projekta je unapređenje inovativnih kapaciteta u manje razvijenim regionima kroz korišćenje prednosti cirkularne (ili kružne) ekonomije.

Fokus projekta su manje razvijene regije Zapadnog Balkana, koje karakterišu mali iznosi izdvajanja za istraživanje i razvoj, manji nivo patentnih aplikacija, kao i manji nivo upotrebe IKT tehnologija u poslovanju preduzeća. Projekat je zasnovan na modelu prenosa korisničkog iskustva u lancima dobavljača u kontekstu industrije 4.0.

Kroz predviđene aktivnosti namjerava se stvoriti nova vrijednost zasnovana na principima cirkularne ekonomije (smanjenje, ponovna upotreba i recikliranje resursa) sa fokusom na dva sektora: prerada plastike i metala i građevinarstvo.

Specifični cilj projekta je razviti set instrumenata podrške preduzećima u procesu uvođenja principa cirkularne ekonomije. Projektne aktivnosti se odnose i na razvoj novih alata za unapređenje cirkularne ekonomije u manje razvijenim regionima, kao i transfer znanja iz razvijenih prema manje razvijenim regionima dunavske regije u oblasti cirkularne ekonomije.

Ovo je prilika i domaćim preduzećima da uvedu principe cirkularne i zelene ekonomije u svoje poslovanje.

U cirkularnoj ekonomiji, proizvodi su dizajnirani tako da se optimizuje njihova korisnost i životni ciklus, promoviše se ponovna upotreba, poboljšava se sakupljanje i ulaže se u infrastrukturu da bi se razvila tržišta za reciklirani materijal koji se zatim ponovo koristi za stvaranje optimizovanih proizvoda.

Predviđeno je i kreiranje akceleracijskog programa iz ove oblasti na transnacionalnom nivou, koji će biti prvi program ove vrste razvijen u EU.

Projektnom je previđanje uspostavljanje i trening centra koji će se baviti transferom znanja iz inovativnih regiona Njemačke i Austrije u ostale manje razvijene regione dunavske regije.

U projektu učestvuje 11 zemalja dunavske makro regije i iz svake zemlje po jedan partner.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske strateški je partner u projektu, a implementator projekta Digitalni inovacioni hab ONEX.

Izvor: ba.ekapija.com