Sarajevo: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama

S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima koji imaju za cilj da kroz produktivne poslovne veze s dijasporom, doprinesu uvođenju novih tehnologija, unapređenju konkurentnosti, rastu tržišta, poslovnoj ekspanziji, povećanju investicija u BiH te stvaranju novih radnih mjesta.
Pravo na prijavu imaju zakonski registrovane organizacije/preduzeća u BIH koje mogu biti komercijalne i/ili profitne, neprofitne/NVO, privatne i javne obrazovne institucije, regionalne ili gradske razvojne agencije, privredne komore, tehnološki parkovi itd.
Direktni korisnici u okviru ovog javnog poziva su isključivo privatni privredni subjekti koji posluju u BiH. Prioritet imaju direktni korisnici projekta koji posluju u okviru jednog od sljedećih konkuretnih sektora: prerađivačka industrija (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena proizvodnja i dr.), poljoprivreda, informacione tehnologije i turizam.
Prijave preduzeća koja posluju u okviru ostalih djelatnosti koje proizvode dodanu vrijednost, a nisu dio pomenutih sektora će se uzeti u razmatranje ukoliko zadovoljavaju ostale očekivane ciljeve ovog poziva.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 470.000 američkih dolara. Maksimalni iznos finansijske podrške po korisniku je 20.000 američkih dolara, a minimalni 5.000 američkih dolara. Od podnositelja prijave/korisnika se očekuje sufinansiranje u vrijednosti najmanje 20% od traženog iznosa finansijske podrške.

U predloženim projektima obavezno je uključivanje dijaspore odnosno doprinos dijaspore u transferu znanja i vještina, te se sve aktivnosti predloženog projekta moraju završiti u periodu od najviše 12 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora/sporazuma o saradnji.

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava sa krajnjim rokom za evaluaciju 30.04.2019. godine.

Javni poziv jedna je od aktivnosti u okviru projekta Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D). Projekat predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BIH, sa planiranom realizacijom od 48 mjeseci (decembar 2016. – decembar 2020. godine).

Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BIH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom.

Smjernice za podnošenje projektnih aplikacija nalaze se na linku:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2017/08/01/javni-poziv-kompanijama-iz-bih-za-podno-enje-prijedloga-projekata-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-u-svrhu-prenosa-znanja-i-vje-tina-dijaspore-u-okviru-projekta-dijaspora-za-razvoj-.html