Vlasenica: Javni poziv fizičkim i pravnim licima za dodjelu sadnog materijala maline

Opština Vlasenica objavila je Javni poziv fizičkim i pravnim licima za dodjelu sadnog materijala maline

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela  sadnog materijala maline i to:

 1. Sorta Vilamet
 1. Sorta Miker.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju fizička i pravna lica sa područja opštine Vlasenica.

III SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha Javnog poziva jeste  unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području opštine Vlasenica, kao i ostvarenje drugih specifičnih ciljeva:

 • orijentacija poljoprivrednih proizvođača ka robno-tržišnoj prizvodnji,
 • ohrabrivanje poljoprivrednih proizvođača za intenziviranje proizvodnje i povećanje postojećih kapaciteta,
 • stvaranje povoljnijih uslova za samozapošljavanje potpunijim korištenjem vlastitih poljoprivrednih resursa,
 • obezbjeđenje povoljnijih uslova za povratak i opstanak na vlastitom gazdinstvu u ruralnom područiju opštine.

IV USLOVI ZA DODJELU PODSTICAJA

Podnosilac prijave treba da ispunjava sljedeće uslove:

 • minimalan broj sadnica po sorti za koje podnosilac prijave može da aplicira je 500 komada,
 • sadnja mora biti izvršena u skladu sa agrotehničkim standardima,
 • neophodno je izvršiti osnovnu i drugu pripremu zemljišta za sadnju,
 • mogućnost navodnjavanja i da postoji odgovarajući pristupni put do parcele,

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjen Obrazac za prijavu na Javni poziv.
 2. Kopija lične karte.

VI  ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Javni poziv ostaje otvoren do 01.03.2024. godine do 15.00 časova.


Popunjen Obrazac za prijavu zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na šalter broj 4 Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala), sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNOG MATERIJALA MALINE“.

VII PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisija imenovana od strane načelnika opštine  Vlasenica izvršiće pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, obaviće terenske posjete, sačiniti listu krajnjih korisnika, te istu dostaviti načelniku opštine Vlasenica. Na osnovu dostavljene liste, načelnik opštine donosi rješenje o dodjeli sadnog materijala maline.

NAPOMENA: Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na veb stranici Opštine Vlasenica www.opstinavlasenica.org ili u kancelariji Odsjeka za razvoj Opštine Vlasenica.

Javni poziv biće objavljen na veb stranici Opštine Vlasenica www.opstinavlasenica.org i na oglasnoj tabli Opštine Vlasenica.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Odsjeku za razvoj Opštine Vlasenica, ili pozivom na broj telefona 056/490-085 svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova.

Obrazac prijave