Banja Luka: Javni poziv za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“

Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Mogućnost prijave imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srpske.

Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija, dostupni su na veb stranici Agencije http://www.rars-msp.org.

Rok za podnošenje prijava je 08.12.2022. godine do 1600 časova.

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom, ili lično na adresu: Razvojna agencija Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za učešće u projektu Mreža konsultanata, ne otvarati prije sastanka Komisije“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 20.000,00 KM.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

UPUTSTVO

IZJAVA ZA PARTNERSTVO

REFERENCE

UPITNIK O OČEKIVANIM UTICAJIMA