Banja Luka: Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj. Usluga mentoringa namijenjena je malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća/preduzetnika, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške.

Usluga mentoringa je besplatna za mala i srednja preduzeća a obuhvata  zajedničku pripremu i savjetovanje za analizu trenutne situacije u preduzeću/preduzetniku i savjetovanje za dalje samostalno identifikovanje problema i definisanje prioriteta prema raspoloživosti resursa. Takođe, ova usluga podrazumijeva i savjetovanje za izradu efikasnog akcionog plana i strategija  unapređenja poslovanja sa fokusom na efikasnost i produktivnost, stručno savjetovanje u oblasti marketinga i prodaje, analize tržišta, upravljanja ljudskim resursima i slično, stručno savjetovanje za uvođenje standardizovanih alata unapređenja kao što su japanski alati 5S, gemba, princip prepoznavanja ključnih 8 gubitaka, kaizen kartice i kaizen sastanci unapređenja, kreiranje korporativne kulture unapređenja, zaim pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške koja uključuje stručno savjetovanje za pristupanje fondovima, dostupnim izvorima finasiranja (domaćim i stranim), novim tehnologijama i drugo, kao i pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, izlasku na strano tržište i drugih potrebnih informacija za poslovno povezivanje.

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: mentoring@rarsmsp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2024. godini.

Javni poziv je otvoren od 13. juna do 31. jula 2024. godine do 24 časa.

Za detaljnije informacije zainteresovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org, ili na broj telefona: 051/247-516.

U nastavku je tekst kompletnog Javnog poziva, uputstvo za prijavu i prijava koju kandidat treba da ispuni.

JAVNI POZIV

UPUTSTVO ZA JAVNI POZIV

PRIJAVA