Industrijska zona Celpak – Prijedor

Kontakt podaci:

Adresa: Trg Oslobođenja 1
Koordinate: 44°58’39.6″N 16°42’30.5″E
44.977674, 16.708470
Kontakt telefon: 052/245-101
Mejl adresa: gradonacelnik@prijedorgrad.org
Veb adresa: www.prijedorgrad.org

Osnovni podaci o opštini:

Broj stanovnika: 95 161
Površina: 834 km²
Broj zaposlenih: 12 851
Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 10 505
Broj MSP: 747
Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 1 533

Prijedor  se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, na desnoj obali rijeke Sane u aluvijalnoj ravnici poznatoj kao prijedorsko polje. Sa sjeverne strane područje opštine ograničava planina Kozara, a sa južne planinica Behremaginica.  Dužina opštinskog područja  u pravcu sjever-jug iznosi 32km, a u pravcu istok-zapad gotovo 46km. Grad je na povoljnom geostrateškom položaju, udaljen magistralnim putevima od Banjaluke 50km,  a od Kozarske Dubice, Novog Grada i Sanskog Mosta  po 32km. Kroz Prijedor prolazi željeznička pruga  Sarajevo–Zagreb.

Grad Prijedor je tradicionalno industrijska sredina koja je svoj ekonomski razvoj bazirala na eksploataciji prirodnih resursa. Značajan mineralno-sirovinski kompleks, rezerve drvne mase, kao i plodno zemljište, omogućili su razvoj rudarstva, poljoprivrede, drvne i metalne industrije.

Grad Prijedor je glavni pokretač lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja preduzetništva. Instrumentima lokalnog ekonomskog razvoja Grad Prijedor obezbjeđuje adekvatan i kvalitetan poslovni ambijent domaćim i stranim poslovnim subjektima, kao i domaćim i stranim investitorima koji poslednjih godina pokazuju sve veći interes za Prijedor i njegove privredne potencijale.

Ukupna površina industrijske zone Celpak iznosi 10,20ha, dok raspoloživa površina spremna sa parcelama za ponudu iznosi 8,80ha, a u vlasništvu je opštine i privatnih poslovnih subjekata.

Regulacioni plan i predinvesticiona studija opravdanosti razvoja zone izrađeni su 2010. godine.

Stanje infrastukture do zone i  njena udaljenost do granice zone odnose se na saobraćajnice gdje je industrijska zona trenutno povezana na primarnu saobraćajnu mrežu preko Ulice Save Kovačevića, Aleje Kozarskog Odreda i makadamskim putem koji prolazi sa istočne strane kompleksa. Na ovom području postoji industrijska pruga koja je dijelom devastirana, a u funkciji je jedan željeznički kolosjek. Kroz središte područja Sjever–Kratka obilaznica, planirana je primarna gradska saobraćajnica koja će industrijsku zonu povezati sa magistralnim pravcem  M4 Prijedor–Banjaluka. Planirana saobraćajna mreža je postavljena prstenasto. Saobraćajni koridori dimenzionirani su prema očekivanom prometu unutar zone.

prijedor-poslovna zonaUnutar koridora predviđene su dvosmjerne kolske  površine u širini 8m (2×3,75m), pješačke staze obostrano (2×1,6m), bicikli-stičke staze (2×0,8m), te obostrano zaštitno zelenilo (2,5-3m). Udaljenost od granica zone je minimalna, odnosno saobraćajnice graniče sa predmetnom lokacijom, dok se željeznički kolosjek nalazi unutar industrijskog kruga i spaja se na magistralnu prugu.

Planirano je sedam novih transformatorskih stanica koje će biti raspoređene (locirane) u centrima buduće potrošnje. Novoplanirane trafostanice biće vezane na novi pravac 20kV kablovskog voda koji polazi iz postojeće TS “PRIJEDOR 1 – tačnije vod polazi od postojeće MBTS ”VRBICE”. Od postojeće trafostanice MBTS ”VRBICE” položiće se svi novoplanirani 20kV kablovski vodovi podzemno, a trafostanice će biti tipske tipa MBTS 2 x 630kVA.  Trenutno je na predmetnoj lokaciji izgrađena jedna trafostanica tipa MBTS 2 x 630kVA i u toku je procedura za dobijanje uslova priključenja postojećih korisnika na napajanje energijom iz nove trafostanice. Trafostanica i priključni dalekovodi nalaze se u zoni, odnosno u neposrednoj blizini sjevero-istočne granice kompleksa.

Područje Industrijske zone „Celpak“ snabdijeva se vodom sa gradske vodovodne mreže iz više cjevovoda. Pritisak u mreži je nedovoljan za nesmetano snabdijevanje vodom u većem dijelu ovog područja (posljedica stanja vodosnabdijevanja cijelog grada). Postojeći cjevovodi su nedovoljnog kapaciteta da bi snabdijevali vodom novoplanirane kapacitete, te je u toku planiranje novih kapaciteta koji će nesmetano snabdijevati postojeće i buduće korisnike zone. Planirano je i priključenje na glavni gradski kolektor. Sva kanalizaciona mreža grada Prijedora je mješovitog tipa, što znači da se istim kolektorom odvode kišne i fekalne otpadne vode. U ovom kompleksu postoji jedan kolektor koji je većeg profila, a to je kolektor koji u Ulici Save Kovačevića prelazi u gradski mješoviti kolektor. Dijelovi kolektora koji prolaze kroz krug su nedovoljnih kapaciteta ili devastirani, tako da se moraju obnoviti, odnosno prilagoditi potrebama korisnika.

Predviđeno je da se kod izgradnje novih kapaciteta uzme u obzir mogućnost priključenja dijelova pojedinih graničnih gradskih naselja na novoplaniranu kanalizacionu mrežu, što bi djelimično riješilo probleme odvodnje otpadnih voda iz nepokrivenih područja.

Stanje infrastrukture u zoni odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu do nivoa makadamskog zaslona širine do 6 metara i na električnu energiju gdje su izgrađene 3 trafostanice MBTS 2x630kV.

Cijena zemljišta u slučaju poslednje prodaje parcele/a u izgrađenoj, ili djelimično izgrađenoj zoni  spremnom za ponudu iznosi 10KM po m².