Poslovne zone „Crnaja“ i „Sitneši“ – Srbac

Kontakt podaci:

Adresa : Trg boraca 1
Koordinate:  45°05’33.5″N 17°31’21.0″
45.092645, 17.522500
Kontakt  telefon:  051/740-001
Mejl adresa: opstinas@inecco.net
Veb adresa: www.srbac-rs.com

Osnovni podaci o opštini:

Broj stanovnika: 16 603
Površina: 453 km²
Broj zaposlenih: 2 532
Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 1 777
Broj MSP: 352
Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 231

Opština Srbac smještena je na krajnjem sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Sa sjevera, rijekom Savom graniči sa Republikom Hrvatskom u dužini od 42 km. Sa zapada graniči sa opštinom Gradiška, sa jugozapada sa opštinom Laktaši, sa juga sa opštinom Prnjavor i sa istoka sa opštinom Derventa. Opštinu Srbac čini 39 naselja ukupne površine 453 km².

Privredni, kulturni i administrativni centar opštine Srbac smješten je u neposrednoj blizini ušća Vrbasa u Savu, sa oko 5 000 stanovnika.

Poslovna zona „Sitneši“

sitnesi-latinica

srbac-sitnesiRaspoloživa površina poslovne zone Sitneši iznosi 20ha od ukupne površine od 47,50ha i u većinskom je vlasništvu privatnih poslovnih subjekata i manjim dijelom fizičkih lica, te je obuhvaćena regulacionim planom koji je izrađen 2010. godine. Opština ima većinsko vlasništvo nad raspoloživom površinom.

Poslovna zona “Sitneši” se nalazi u mjestu Sitneši (udaljeno 7 km od Srpca) sa desne strane regionalnog puta Srbac-Prnjavor R-474 u dubini cca 100 m. Regionalni put predstavlja asfaltiranu saobraćajnicu širine 7 metara, i uz njega se nalaze uređene bankine i odvodni kanali sa obe strane puta.

U blizini zone nalazi se električna struja, 20 kV nadzemni dalekovod, kao i gradski vodovod ɸ160mm i telekomunikacijski (ADSL) vod. Stanje infrastrukture u zoni podrazumijeva pristupnu asfaltiranu saobraćajnicu širine 7m, električnu struju 20 kV nadzenmog dalekovoda i vod za vodu Φ160mm uz sami magistralni put.

Poslovna zona: Crnaja

crnaja-latinica

srbac-crnajeRaspoloživa površina poslovne zone Crnaja iznosi 12ha od ukupne površine od 32ha koja je 100% u vlasništvu opštine. Regulacioni plan koji obuhvata zonu je izrađen 2010. godine.

Poslovna zona “Crnaja” se nalazi u neposrednoj blizini magistralnog puta M14.1. Nova Topola-Srbac-Derventa u mjestu Crnaja (skretanje sa magistralnog puta) sa obe strane lokalnog puta Crnaja-Nožičko u dubini cca 200 metara. Magistralni put predstavlja asfaltiranu saobraćajnicu širine 7 metara, i uz njega se nalaze uređene bankine i odvodni kanali sa obe strane puta.  U blizini lokaliteta prolazi nadzemni 20 kV dalekovod. Postoji niskonaponska energetska mreža sa rasvjetom. Uz magistralni put postoji sistem za vodosnabdijevanje profila 400 mm.

U samoj zoni postoji glavna saobraćajnica (lokalni put Crnaja-Nožičko) koja prolazi kroz sredinu zone. Predmetna saobraćajnica predstavlja asfaltiranu saobraćajnicu širine 6 metara, sa bankinama i odvodnim kanalima sa obe strane puta. Ostale saobraćajnice u zoni ne postoje. U području zone je izgrađena i puštena u upotrebu trafo-stanica (20/0.4 kV, 630 kVA) sa priključnim 20 kV kablovskim vodom, koja će zadovoljiti zahtjeve korisnika zone. Uz lokalni put postoji niskonaponska energetska mreža sa rasvjetom. U poslovnoj zoni sa desne strane lokalnog puta postoji sistem za vodosnabdijevanje profila 160 mm. Na području koje se nalazi u blizini poslovne zone, uz magistralni put, se nalaze telekomunikacione instalacije i postoji mogućnost korištenja svih telekomunikacionih usluga. Postoji mogućnost korištenja interneta (ADSL).

U cilju privlačenja investitora, Skupština Opštine Srbac usvojila je podsticajne mjere za kupovinu zemljišta u poslovno-industrijskim zonama radi izgradnje novih objekata. Mjere se ogledaju u smanjenju cijene zemljišta koja se u ovim zonama, po tržišnim cijenama, kreće oko 6,00 KM/km² i umanjuje se za 90%, tako da se sada nudi u postupku javne licitacije po početnoj cijeni od 0,70 KM/km². Osim ove stimulativne mjere, Opština Srbac nudi umanjenje jednokratne rente koja u navedenim industrijskim zonama iznosi 12,00 KM/km², a ista se umanjuje za 66% i iznosi 4,0 KM/km² novoizgrađenog objekta većeg od 500m² u osnovi.

Osim ove dvije zone, u Srpcu se nalazi i brownfield zona „Itris“ (objekat nekadašnjeg preduzeća Itris) u kojoj postoji slobodan proizvodni prostor (preko 2000m²) i koja raspolaže sa svom infrastrukturom neophodnom za pokretanje raznih poslovnih aktivnosti. Osim toga, krov ovog objekta je idealan za instalaciju solarne elektrane.